Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift i petroleumsvirksomhet

Som følge av at petroleumsvirksomheten blir kvotepliktig, har Regjeringen varslet at CO2-avgiften skal reduseres slik at klimakostnadene for petroleumssektoren blir om lag uendret, jamfør Ot.prp. nr. 66 (2006-2007) Om lov om endringer i klimakvoteloven.

Kvoter i EUs kvotemarked med levering i desember 2008 har den siste tiden blitt omsatt til om lag 160 kroner pr. tonn CO2. Det foreslås derfor at CO2-avgiften reduseres tilsvarende denne anslåtte kvoteprisen. Det innebærer at CO2-avgiften på sokkelen reduseres fra 80 øre pr. liter eller Sm3 i 2007 til 45 øre pr. liter eller Sm3 i 2008. Forslaget anslås å redusere inntektene fra CO2-avgiften med om lag 1 980 millioner kroner påløpt og 990 millioner kroner bokført i 2008. Inntektene til Statens pensjonsfond - Utland reduseres tilsvarende.