Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift på innenriks luftfart

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften på mineralolje til bruk i innenriks luftfart med 10 øre pr. liter, slik at avgiften tilsvarer 255 kroner pr. tonn CO2 for 2008. Avgiftsøkningen vil bidra til å dempe veksten i utslippene framover.

For mer om forslaget vises til St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.10.