Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dagpenge- og permitteringsregelverket

Etter bestemmelsene i Folketrygdlovens kapittel 4 gis det rett til dagpenger under arbeidsledighet og permittering på bestemte vilkår i en avgrenset periode. Dagpengene utmåles på bakgrunn av tidligere inntekt. For å ha rett til dagpenger stilles det blant annet krav om å være reell arbeidssøker. Regjeringen har tidligere foretatt endringer i dagpengeregelverket, bl.a. ved å gjeninnføre ferietillegget og redusere antallet ventedager. Med dagens regelverk ytes ikke dagpenger de første fire dagene i ledighetsperioden. For å sikre bedre kompensasjon for dagpengemottakere ved inntektsbortfall foreslår regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 å redusere antall ventedager fra fire til tre dager.

Ved permitteringer fordeles kostnadene mellom bedriften, de ansatte og folketrygden. De første ti dagene opprettholdes bedriftens lønnsplikt. Deretter påløper et visst antall ventedager jf. ovenfor, før dagpenger kan utbetales til den enkelte. Hvis driftsstansen skyldes brann, ulykker eller naturomstendigheter, er det ingen lønnsplikt for bedriftene. Videre er fiskeforedlingsbedrifter fritatt for lønnsplikt. Med hjemmel i forskrift ble dagpengeperioden under permittering satt til 34 uker f.o.m. 1. januar 2006. På bakgrunn av situasjonen på arbeidsmarkedet med stort behov for arbeidskraft og gode utsikter for 2008, foreslås det i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 at denne perioden reduseres fra 34 uker til 30 uker. Samtidig foreslår regjeringen å redusere antall ventedager ved permittering for arbeidstakere i fiskeindustrien fra fire til null dager.

Antallet helt og delvis permitterte varierer med konjunktursituasjonen, men også endringer i regelverket vil påvirke omfanget. Det samlede permitteringsomfanget i det ordinære arbeidslivet og i fiskeindustrien har vært relativt lavt hittil i 2007. I 2006 ble det registrert i gjennomsnitt 3 300 permitterte. I 1. halvår 2007 ble det i gjennomsnitt registrert om lag 2 550 permitterte. Det er en reduksjon på om lag 1 800 personer sammenlignet 1. halvår 2006.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 2 Arbeidsmarked.