Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distrikts- og regionalpolitikk

Regjeringen foreslår at bevilgningen på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk settes til om lag 2,4 milliarder kroner. Ser en bort fra kompensasjonsmidlene for differensiert arbeidsgiveravgift og andre departementers andel av bevilgningen knyttet til ”Fritt-fram”, øker bevilgningen på programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk med om lag 115 millioner kroner eller 7,2 prosent fra Saldert budsjett 2007 til 2008. Fordelinger av midler på fylkene er presentert i fylkesoversikten på statsbudsjettet.no.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften og alternative virkemidler til de som ikke får gjeninnført ordningen utgjør den tyngste distrikts- og regionalpolitiske innsatsen med om lag 11 milliarder kroner i 2008. Det foreslås en bevilgning på 663,75 millioner kroner på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, i 2008. Se også Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.

En god distrikts- og regionalpolitikk er tverrsektoriell. Regjeringen har i årets og de siste års statsbudsjett lagt særlig stor vekt på økte midler til lokal velferd gjennom kommunesektoren, og til samferdsel.

Vedlegg 1 i St.prp. nr.1 (2007-2008) til Kommunal- og regionaldepartementet inneholder ellers en oversikt over spesielle ordninger under mange departementer som er direkte begrunnet i distrikts- og regionalpolitiske mål eller har betydning for å nå disse målene, som landbruk, fiske, kultur og innsats i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.