Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EBA - forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg

Alle brukere av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg (EBA) betaler en kostnadsdekkende leie til Forsvarsbygg for bygningsmassen, og Forsvarsbygg forvalter eiendommene.

For 2008 foreslås det avsatt 1 500 millioner kroner til nasjonalfinansierte investeringer i eiendom, bygg og anlegg. Korrigert for priskompensasjon er den reelle økningen for investeringer til EBA ca. 442 millioner kroner. Økningen skyldes blant annet høyere kostnader i byggebransjen.

Bevilgningen til eiendom, bygg og anlegg vil i 2008 i hovedsak bli benyttet til å gjennomføre prioriterte prosjekter knyttet til å effektivisere virksomheten, til tiltak for å oppfylle krav i lover og forskrifter, og til gjenanskaffelse av eiendom, bygg og anlegg som har nådd sin tekniske levealder. I tillegg skal bevilgningen benyttes til bygningmessige tiltak for å legge til rette for inntak av flere kvinner til førstegangstjeneste og bygge- og anleggsprosjekter som følge av nye materiellanskaffelser. Regjeringens handlingsplan for universell utforming vil bli fulgt opp ved investering i eiendom, bygg og anlegg, der dette er naturlig innenfor forsvarssektoren.