Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å justere reglene for beregning av minimums- og maksimumsgrensene i eiendomsskattegrunnlaget for nye kraftverk med virkning fra eiendomsskatteåret 2008. Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 21 og St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.3.2.

Ved utskriving av kommunal eiendomsskatt kan kommunene velge mellom to alternative framgangsmåter ved taksering av eiendommene. Regjeringen foreslår lovendring som opphever kravet om Finansdepartementets samtykke ved bruk av sakkyndig nemnd.

For nærmere omtale se Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 26.