Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Formuesskatt

Regjeringen foreslår en prøvenynøytral omlegging av formuesskatten. For å øke likebehandlingen av ulike formuesobjekter, foreslår Regjeringen å avvikle rabatten ved verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond. Regjeringen foreslår videre å øke ligningsverdiene på bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom (med unntak for landbrukseiendom og kraftverk) med 10 prosent for å ta hensyn til prisstigningen.

Bunnfradraget foreslås økt fra 220 000 kroner til 350 000 kroner.

Innslagspunktet i trinn 2 holdes nominelt uendret på 540 000 kroner.

Samlet sett vil om lag 180 000 færre personer betale formuesskatt med Regjeringens forslag. Om lag halvparten av disse er pensjonister.

Forslagene er omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.4 og Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 9.