Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassnova SF

Statsforetaket Gassnova ble stiftet 3. juli 2007. Etableringen av Gassnova SF tar utgangspunkt i forvaltningsorganet Gassnova, som ble opprettet 1. januar 2005, jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007) Om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad og Innst. S. nr. 205 (2006-2007).

Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2), og å gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer. Det er en målsetting at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner knyttet til CO2-håndtering. Videre skal foretaket gi råd til OED i spørsmål vedrørende CO2-håndtering og legge til rette for at statens deltakelse i CO2-håndteringsprosjekter kan nyttiggjøres best mulig av staten eller statlig eide enheter. Gassnova skal for øvrig bidra til gjennomføring av CLIMIT-programmet.

Det foreslås et administrasjonsbudsjett for Gassnova SF på 60 millioner kroner i 2008, hvorav 10 millioner kroner knytter seg til administrasjon av CLIMIT-programmet.

Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Olje- og energidepartementet.