Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Geologisk kartlegging

Det foreslås bevilget 210 millioner kroner til geologisk kartlegging i 2008, en økning på 120 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2007. Økningen knytter seg til geologisk kartlegging i området Nordland VII og Troms II, samt kartlegging av kontinentalsokkelens yttergrense utenfor den norske delen av Antarktis.

Det foreslås 140 millioner kroner til videreføring av geologisk kartlegging i området Nordland VII og Troms II, en økning på 70 millioner kroner i forhold til 2007. Kartleggingen er nødvendig for å styrke kunnskapsgrunnlaget før oppdateringen av forvaltningsplanen i 2010.

FNs havrettskonvensjon pålegger Norge å fremlegge dokumentasjon om norsk kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil innen 2009. En datainnsamling i Antarktis vil gi ny kunnskap om disse havområdene og bidra til å sikre norske interesser. Det settes av 50 millioner kroner til kartlegging av norsk kontinentalsokkel i Antarktis i 2008.

Les mer i St.prp. nr. 1 og pressemelding om innsamling av seismikk i Nordland VII, Troms II og Antarktis fra Olje- og energidepartementet