Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgift på fyringsolje

Regjeringen foreslår å øke grunnavgiften på fyringsolje med 40,5 øre per liter utover prisjustering. Forslaget innebærer at grunnavgiften på fyringsolje kommer opp på samme nivå som el-avgiften målt i øre pr. kWh. Særavgifter inngår generelt i grunnlaget for merverdiavgiften. En økning i grunnavgiften på fyringsolje på 40,5 øre per liter vil dermed isolert sett gi en prisøkning på 50,6 øre per liter. Det er da forutsatt at avgiftsøkningen slår fullt ut i prisen. En husholdning med et fyringsforbruk på for eksempel 1 000 liter får en merkostnad på om lag 500 kroner pr.år.

Regjeringen foreslår å innføre fritak fra grunnavgift på fyringsolje for skinnegående transport. Fra 2007 ble det innført et tilsvarende fritak fra el-avgiften, og forslaget innebærer dermed en avgiftsmessig likebehandling av mineralolje og elektrisitet brukt til skinnegående transport.

Regjeringen foreslår å innføre grunnavgift på fyringsolje for treforedlingsindustrien med 12 øre per liter. Forslaget henger sammen med forslaget om å fjerne CO2-avgiften for landbasert industri for virksomheter som omfattes av kvotesystemet. Treforedlingsindustrien er fritatt for grunnavgift på fyringsolje. Departementet legger til grunn at EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte innebærer at det må innføres avgift på nivå med minstesatsene i EUs energiskattedirektiv.

For nærmere omtale se St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.8.