Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelsrettet utviklingssamarbeid

Et velfungerende regelbasert globalt handelssystem er av stor betydning for Norge og for verdenssamfunnet som helhet. Norge ønsker å bidra til en snarlig avslutning av Doha-runden – den pågående forhandlingen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) – og et balansert resultat, som ivaretar både våre egne og utviklingslandenes interesser.

Ved siden av det regulære medlemsbidraget til WTO yter Norge en rekke tilskudd til ulike aktiviteter av relevans for arbeidet i WTO, særlig med tanke på å styrke utviklingslandenes evne til å delta i det globale handelssystemet.

Regjeringen foreslår å sette av 50 millioner kroner til handelsrettet utviklingssamarbeid – ”Aid for trade” – i 2008. Handelsrettet utviklingssamarbeid (Aid for trade) innebærer å styrke utviklingslandenes evner og muligheter til å delta i internasjonal handel Dette omfatter alt fra utvikling av handelspolitikk og regelverk, til områder som handelsrelatert infrastruktur og utvikling av u-landenes produksjonskapasitet.

Doha-runden har satt fokus på utviklingslandenes begrensede muligheter til å delta i internasjonal handel, og til å nyttiggjøre seg den markedsadgang som allerede foreligger. ”Aid for trade” er ingen erstatning for en vellykket avslutning av Doha-runden, men et viktig bidrag for at uviklingslandene skal kunne integreres i den globale økonomien.