Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hæren i 2008

Hæren gis fortsatt og betydelig prioritet i 2008. Hærens budsjett foreslås økt med rundt 140 millioner kroner. Økningen knytter seg til trening av Hæren og økning av operative kapasiteter. I tillegg styrkes budsjettkapitlet ved lavere utgifter til eiendomsforvaltning og tjenester fra Forsvarets logistikkorganisasjon. Gjennom dette styrkes evnen til operativ aktivitet, blant annet deltakelse i flernasjonale freds- og stabiliseringsoperasjoner i FN- og NATO-regi. I denne sammenhengen prioriteres det å styrke Hærens evne til å stå ute i internasjonale operasjoner over tid, og videre å bedre materiellsituasjonen og styrke kompetanse- og sikkerhetsarbeidet.

Erfaringsnivået og kompetansen på lavere nivå i organisasjonen vil også ivaretas gjennom ytterligere styrking av avdelingsbefalsordningen. Oppbyggingen av Hæren vil imidlertid ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt, og vil derfor strekke seg inn i neste langtidsperiode.

Kravet om at Hæren ved avsluttet langtidsperiode skal være i stand til å stille et bidrag til operasjoner i utlandet med et bataljonsstørrelsesengasjement i en 3-5 års periode, ligger fast. Hæren vil også i 2008 være største nasjonale bidragsyter til flernasjonale operasjoner, med hovedvekt på International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan.

Forsvarets spesialkommando/ Hærens jegerkommando (FSK/HJK) videreføres på samme høye nivå som i 2007 og vil være i stand til å stille styrker til nasjonal og internasjonal innsats, samt støtte til sivile myndigheter.

Grensevakt og vakthold for kongehuset opprettholdes på nivå som i 2007.