Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet i 2008

Regjeringen legger stor vekt på at kvalitetsreformen i Heimevernet (HV) videreføres. De organisatoriske tiltak knyttet til kvalitetsreformen er på plass, og den fortsatte materiellmessige fornyelsen vektlegges. Budsjettforslaget for Heimevernet innebærer en liten reell økning, på ca. 8 millioner kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2007. I tillegg styrkes budsjettkapitlet ved lavere utgifter til eiendomsforvaltning og tjenester fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

Heimevernets fokus vil i 2008 være rettet mot trening av alle styrkekategorier, med prioritet til å realisere full operativ kapasitet for innsatsstyrkene. De øvrige styrkekategoriene – forsterknings- og oppfølgingsstyrker – vil først kunne nå dette nivået i neste langtidsperiode

Gjennom kvalitetsreformen har Heimevernet i dag relevante kapasiteter som også er etterspurt i operasjoner i utlandet. Regjeringen vil utvide dagens ordning med bruk av frivillige heimevernssoldater slik at frivillige soldater fra HV settes opp i egne enheter, til støtte for de andre forsvarsgrenene innenfor det oppgavespekteret HV er forutsatt å løse hjemme. HV vil ha ansvar for organisering og samtrening av enheten før den evt. overføres til en av forsvarsgrenene for videre operasjonsspesifikk trening.