Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse- og rehabiliteringstjenester - raskere tilbake

Ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte, raskere tilbake, videreføres og styrkes. Formålet med ordningen er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, slik at sykefraværet reduseres.

Per september 2007 var totalt 2460 pasienter henvist i ordningen. Tilbud til sykmeldte med sammensatte lidelser starter i hovedsak opp i løpet av høsten 2007. Det er da ventet at behandlingen av pasienter vil øke i takt med at tilbud er etablert.

Det foreslås en totrinns fordeling av midlene til ordningen avsatt for 2008, i alt 742 millioner kroner. Forslaget innebærer at 138 millioner kroner disponeres av Arbeids- og velferdsdirektoratet og 464 millioner kroner disponeres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Resten av midlene, 140 millioner kroner, fordeles senere basert på erfaring med hvordan bruken av midlene utvikler seg og andre behov og muligheter. Herunder vil kunnskap fra den igangsatte evalueringen av ordningen komme til nytte. Fordelingen av midlene til tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester er drøftet med partene i arbeidslivet.

Les mer i kapittel 732, post 79 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon.