Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse- og rehabiliteringstjenester

I tråd med Sykefraværsutvalgets anbefalinger ble det foreslått å fjerne hele reduksjonen på 4 prosentenheter i arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år. Helårseffekten av å avvikle seniorsatsen i arbeidsgiveravgiften utgjør 1 120 millioner kroner. 5/6 av dette ble omdisponert i budsjettet for 2007 dvs. totalt 932 millioner kroner. Resteffekten på 188 millioner kroner foreslår Regjeringen går til styrking av eksisterende Inkluderende arbeidsliv (IA)-virkemidler i 2008. Frigjorte midler går i hovedsak til en styrking av tilretteleggingstilskuddet og ordningen med tilskudd til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester.

Formålet med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester er å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet. I 2007 ble 445 millioner kroner stilt til rådighet under Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, og 142 millioner kroner til Arbeids- og velferdsdirektoratet. For 2008 foreslås det bevilget 762 millioner kroner til ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester, herunder utviklings- og informasjonstiltak. Midlene foreslås fordelt med 464 millioner kroner til Helse- og omsorgsdepartementet og 138 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten. De resterende midlene, 140 millioner kroner, foreslås fordelt senere basert på erfaring med hvordan bruken av midlene utvikler seg og andre behov og muligheter.

Se nærmere omtale i St.prp. nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. og post 73 Tilskudd til helse og rehabiliteringstjenester for sykmeldte.