Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hiv/aids - bistand

Regjeringen vil videreføre Norges omfattende internasjonale innsats i kampen mot hiv og aids. Norge vil bidra til å oppnå FNs tusenårsmål om å gi alle aidssyke tilgang til medisinsk behandling, og samtidig ha et sterkt fokus på forebyggende tiltak. I 2008 anslås den samlede støtten til kampen mot hiv/aids å bli 800-900 millioner kroner. Anslaget omfatter bl.a. bistand via stat-til-stat samarbeidet og sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner som UNAIDS og WHO, og globale ordninger som Det globale fondet. Regjeringen foreslår å øke støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med 75 millioner kroner til totalt 375 millioner kroner i 2008.

Regjeringen legger samtidig opp til å bruke deler av inntektene fra CO2-avgiften på flydrivstoff innenlands til den internasjonale innkjøpsordningen for medisiner til utviklingsland (UNITAID). Bevilgningen til UNITAID på 140 mill. kroner foreslås videreført i 2008. UNITAID har som mål å oppnå økt tilgang og reduserte priser på medisiner for behandling av hiv og aids, tuberkulose og malaria. Om lag 2/3 av UNITAIDs midler går til aidsmedisiner.

Regjeringen styrker også samarbeidet med Clinton-stiftelsen om effektiv forebygging og behandling av hiv og aids med en årlig støtte på om lag 25 millioner kroner.