Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordvern

Regjeringen har fastsatt et mål om at den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010. Departementet legger derfor til grunn en mer restriktiv linje for arealdisponering, og det er nødvendig med en stor oppmerksomhet omkring jordvern både lokalt og sentralt dersom målet skal nås. Det er også satt ned ei jordverngruppe som skal vurdere dagens virkemidler og se på nye virkemidler for å styrke jordvernet.

Les mer i St prp nr 1 (2007-2008) for Landbruks- og matdepartementet, Programkategori 15.30.