Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kraftverk

Regjeringen åpner for samordning av grunnrenteinntekten mellom ulike kraftverk skattyter eier med virkning fra inntektsåret 2007. Samtidig fjernes/reduseres risikotillegget i normrentene og beregningen av den risikofrie renten justeres. Satsen i grunnrenteskatten øker fra 27 til 30 prosent Videre reduseres nedre grense for å betale grunnrenteskatt med virkning fra inntektsåret 2008 og det foreslås at direkte støtte til ny vannkraftproduksjon skal inngå i grunnlaget for beregning av grunnrenteinntekt.

For endringer i eiendomsskatten for kraftverk, se omtale under Eiendomsskatt.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 21 og St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.3.2.