Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalomsorgen

Hovedutfordringen i kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og få mer innhold i soningen. Kriminalomsorgen har vært prioritert både i budsjettet for 2006 og 2007.

I 2008 fremmer Regjeringen forslag om økt bevilgning på om lag 105 millioner kroner til videreføring av kapasitetsutvidelsene i 2007 og etablering av 77 nye fengselsplasser i 2008.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 40 millioner kroner i 2008 til et landsdekkende prøveprosjekt med straffegjennomføring med elektronisk kontroll som etter en tid vil kunne gi en kapasitet tilsvarende om lag 130 fengselsplasser.

I tillegg foreslår Regjeringen en byggebevilgning på 530 millioner kroner til videreføring av bygging av Halden fengsel som vil gi 251 nye fengselsplasser når fengselet står klar til bruk våren 2010. Bevilgningsforslaget fremmes under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

I en periode med soningskø er det nødvendig å opprettholde en høy kapasitetsutnyttelse i fengslene. Dette er, og har vært, en belastning som ikke kan opprettholdes over tid. Regjeringen har derfor foreslått at det bevilges 20 millioner kroner mer til drift av kriminalomsorgen for å ivareta tilsattes arbeidsmiljø og tilsatte og innsattes sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Midlene vil bli disponert i nær dialog med regionene og de tilsattes organisasjoner, der bruk av alenevakt, turnusordninger, bemanningssituasjonen og oppfølging av Arbeidstilsynets tilsyn fra 2006 vil bli vektlagt.

Regjeringen foreslår også å bevilge 20 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold ved Ullersmo fengsel.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) med 36 millioner kroner til blant annet et ekstraordinært opptak på 100 aspiranter i 2008, for å sikre tilgang på fagutdannet personell.

Etter at nær 320 nye fengselsplasser allerede er opprettet eller er underveis, er køen for ubetinget fengselsstraff redusert fra 2791 pr. 30. juni 2006 til 1607 pr. 31. august 2007.