Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalifiseringsprogrammet

I Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover har Regjeringen fremmet forslag om nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad. Bakgrunnen for forslaget er at det er behov for en forsterket innsats overfor personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. En spesiell utfordring er knyttet til de som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden, og som står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom kombinert med andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Dette handler i stor grad om personer som i dag er avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Det er uheldig at personer er avhengig av sosialhjelp over lang tid, da sosialhjelpen har som formål og er innrettet på å gi økonomisk trygghet i en vanskelig midlertidig livssituasjon.

Omfanget av målrettede arbeidsmarkedstiltak rettet blant annet mot denne gruppen, er trappet opp de seneste årene. Det er imidlertid behov for å trappe opp innsatsen ytterligere ved å igangsette et kvalifiseringsprogram overfor personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet.

Formålet med et kvalifiseringsprogram og en kvalifiseringsstønad er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet skal gis til personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. I Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) legges det videre til grunn at deltakerne på kvalifiseringsprogrammet inngår i personkretsen for statlig bostøtte.

En kvalifiseringsstønad innebærer forutsigbarhet, og gir stønadsmottakeren mulighet for å planlegge sin økonomi over tid. Kvalifiseringsstønaden skiller seg fra økonomisk sosialhjelp ved at ytelsen ikke er økonomisk behovsprøvd. Kvalifiseringsprogrammet skal være arbeidsrettet og bestå av tiltak som støtter opp under og forbereder overgangen til arbeid. Det foreslås at ansvaret for ordningen blir kommunalt og at forvaltningen i likhet med økonomisk sosialhjelp legges til NAV-kontoret.

Det legges opp til at innfasingen av kvalifiseringsprogrammet og -stønaden skjer i takt med etableringen av NAV-kontorer. Midlene til kommunene vil i innfasingsperioden bli fordelt med utgangspunkt i sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet for kommunene, men slik at midlene blir tildelt fra det kvartalet det blir etablert NAV-kontor for den enkelte kommune.

Kvalifiseringsprogrammet foreslås styrket med 183,5 millioner kroner i 2008, dette innebærer en bevilgning på 236,5 millioner kroner i 2008. I tillegg kommer 19 millioner kroner til økte utgifter til bostøtte for deltakere på kvalifiseringsprogram.

Les mer i St.prp nr 1 (2007-2008) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, resultatområde 5 levekår og kapittel 621, post 62 Kvalifiseringsprogrammet.