Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Laboratorie- og røntgenvirksomhet

Det ble i St.meld. nr. 5 (2003-2004), jamfør Innst.S.nr.82 (2003-2004) lagt til grunn at aktivitetsbaserte tilskudd fra staten til regionale helseforetak skal utgjøre om lag 40 prosent av gjennomsnittskostnadene ved pasientbehandling og diagnostikk. 60 prosent av kostnadene dekkes av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene.

Beregninger fra NAV viser at nivået på takstene til private laboratorier er 46 prosent og for private røntgenvirksomheter er 55 prosent. Det er grunn til å anta at fordelingen mellom aktivitetsbasert tilskudd og basisbevilgning er omtrent lik innenfor offentlig virksomhet.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår på denne bakgrunn at basisbevilgningen til de regionale helseforetakene økes med 427,9 millioner kroner og at takstene til laboratorie- og røntgenvirksomhet reduseres tilsvarende, slik at andel aktivitetsbasert finansiering av laboratorie- og røntgenvirksomhet tilsvarer øvrig poliklinisk virksomhet.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 732, post 77 og Kapittel 2711. Post 76.