Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Legemidler

Regelverket for refusjon
Ny blåreseptforskrift er vedtatt og vil tre i kraft 1. mars 2008. Den nye forskriften med tilhørende refusjonsliste gir opplysninger om hvilke legemidler som dekkes av folketrygden gjennom blåreseptordningen, og hvilke vilkår som gjelder for slik refusjon for ulike diagnoser og for ulike legemidler.

Refusjonslisten i elektronisk form oppdateres fortløpende, og ligger på Legemiddelverkets hjemmesider. Refusjonslisten er derved tilgjengelig for alle – leger, apotek, annet helsepersonell og pasienter. Målet er å gjøre det enklere for leger og pasienter å innhente informasjon om reglene og vilkår for refusjon, og gjennom dette få bedre etterlevelse av regelverket. Det er anslått at tiltaket vil frigjøre midler for folketrygden på 15 millioner kroner.

Foretrukket legemiddel
Foretrukket legemiddel angir hvilket legemiddel som først skal prøves ved valg av behandling. Et legemiddel blir ”foretrukket” ut fra kunnskap om legemidlets effekt, bivirkninger og kostnader. Foretrukket legemiddel er innført for behandling på flere sykdomsområder. For behandling av spiserørsbetennelse ble ordningen innført fra 1.februar 2007, og dette antas å frigjøre 20 millioner kroner for folketrygden i 2008. På allergiområdet er det fortsatt mange pasienter som ikke har byttet til foretrukket legemiddel, og dermed får unødig dyr behandling. Legemiddelverket skal vurdere om noen av de dyreste allergilegemidlene ikke lenger skal gis forhåndsgodkjent refusjon, noe som vil kunne frigjøre midler for folketrygden på anslagsvis 16 millioner kroner i 2008.

Trinnpris
Trinnprissystemet gir prisreduksjoner for legemidler som er byttbare og har generisk konkurranse. Forslag til justeringer av trinnprismodellen har vært på høring. Det vil gjennomføres endringer i trinnprissystemet fra og med 2008, noe som vil frigjøre midler for folketrygden på 80 millioner kroner. I tillegg vil pasientenes egenbetaling reduseres med 33 millioner kroner.

Legemiddelinformasjon
Det er innført en rekke tiltak på legemiddelområdet de senere årene for å fremme riktig legemiddelbruk. For å få bedre gjennomslag for denne type tiltak foreslås det 10 millioner kroner til etablering av en ny informasjonsenhet i Statens legemiddelverk.

Målsettingen for enheten skal være å sikre trygg medisinsk og riktig økonomisk forskrivning av legemidler gjennom effektiv informasjon til leger og pasienter. Det er viktig at myndighetene informerer om legemidler og tiltak på legemiddelområdet for å balansere industriens markedsføring.