Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Ligningsverdi av bolig mm.

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av bolig, fritidseiendom og annen fast eiendom (bortsett fra landbrukseiendom og kraftverk) med 10 prosent for å ta hensyn til prisstigningen. Regelen om at ligningsverdien ikke skal overstige 30 prosent av markedsverdien for bolig- og fritidseiendom og 80 prosent for annen fast eiendom («sikkerhetsventilen») foreslås videreført.

Sikkerhetsventilen innebærer at skattyter har klageadgang dersom det kan dokumenteres at ligningsverdien overstiger 30/80 prosent av markedsverdien. Sikkerhetsventilen hindrer dermed en urimelig økning av ligningsverdien i enkelttilfeller.

Forslagene er omtalt i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.4.

Se også Formuesskatt.