Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftforsvaret i 2008

Luftforsvarets budsjett foreslås noe redusert i forhold til 2007. Imidlertid styrkes budsjettkapitlet reelt ved lavere utgifter til eiendomsforvaltning og tjenester fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

Luftforsvaret vil opprettholde kontinuerlig luftovervåkning og avskjæringskapasitet med spesiell fokus på nordområdene. Maritim luftovervåkning, redningshelikoptertjenesten og kampflyvåpenet prioriteres, mens de øvrige systemer vil ha noe redusert kapasitet sammenlignet med 2007.

Maritime overvåkningsfly P-3 Orion og transportflyene C-130 Hercules vil gjennomgå nødvendige oppdateringer og vedlikehold. Forsvaret sikres dermed nødvendig tilgjengelighet på transportfly, for opprettholdelse av treningsstatus i påvente av nye transportfly.

Den operative strukturen fornyes noe saktere enn planlagt, og deler av gjennomføringen forskyves inn i neste langtidsperiode. Dette har også konsekvenser for øvrige deler av Forsvaret. Forsinkede helikopterleveranser vil innebære at fregattene ikke blir fullt operative innledningsvis, og også medføre utfordringer for Kystvakten.