Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift for staten

Gjeldende merverdiavgiftsregelverk kan på visse vilkår medføre at leverandører innenfor staten av fellesskapsløsninger og støttetjenester til andre deler av staten vil måtte oppkreve merverdiavgift. En rekke statlige virksomheter er imidlertid gjennom et administrativt fattet vedtak unntatt fra denne plikten frem til 1. januar 2008.

Regjeringen foreslår at innføres et unntak i merverdiavgiftsloven slik at statlige virksomheter, som omsetter tjenester utelukkende til andre statlige virksomheter, ikke skal beregne og betale merverdiavgift. Motstykket er at virksomheten ikke har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Omsetningen må skje innenfor staten som én juridisk person.

Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgift og tollvedtak, avsnitt 3.2.6 og i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008), avsnitt 31.1.