Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift

Reglene om fradrag for inngående merverdiavgift
Finansdepartementet arbeider med å foreslå endringer i merverdiavgiftslovens regler om fradrag for inngående merverdiavgift. Arbeidet med fradragsreglene er omfattende og reiser flere problemstillinger i forhold til gjeldende regelverk, herunder de nye reglene om uttak og justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer, som trer i kraft 1. januar 2008.

Det er også ønskelig å sørge for at eventuelle nye fradragsbestemmelser passer inn i forslaget til teknisk revidert merverdiavgiftslov, som nylig har vært på høring. De ovennevnte forholdene medfører at det, etter Finansdepartementet syn, er nødvendig å bruke noe mer tid på arbeidet med nye fradragsbestemmelser.

Se også omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.2.

Fradrag for inngående merverdiavgift ved eksport av finansielle tjenester
Finansdepartementet har i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2008 sett nærmere på gjeldende merverdiavgiftsregelverk for eksport av finansielle tjenester. Spørsmålet som har vært vurdert er om, og eventuelt i hvilken grad, virksomheter som omsetter finansielle tjenester til kunder som har forretningssted eller hjemsted i utlandet, bør gis fradragsrett for merverdiavgift på varer og tjenester anskaffet til bruk for eksport. I EU er det en særskilt bestemmelse som gir virksomheter fradragsrett for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som brukes i tilknytning til eksport av nærmere bestemte finansielle tjenester til kunder utenfor EU.

Finansdepartementet mener det er argumenter som taler for at Norge på dette området bør få et regelverk som er mer i samsvar med regelverket i EU. Etter departementets syn er det imidlertid hensiktsmessig at arbeidet med de generelle bestemmelsene om fradragsrett for inngående merverdiavgift sluttføres før det foretas endringer i særlige fradragsregler som gjelder enkelte næringer. Departementet vil derfor komme tilbake til spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved eksport av finansielle tjenester til utlandet når nye generelle fradragsbestemmelser er vedtatt.

Se også omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.2.3.

Merverdiavgift ved innførsel av varer
På bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget har Finansdepartementet vurdert om det bør innføres et system med utsatt avregning av merverdiavgift ved innførsel av varer. Finansdepartementet har kommet til at man ikke bør endre dagens regelverk for merverdiavgift ved innførsel av varer nå. Departementet ser at en endring kan innbære en likviditetsfordel for de næringsdrivende og i noen grad være kostnadsbesparende for disse.

På den annen side vil en omlegging medføre et rentetap for staten og dessuten en svak økning i ressursbehovet. Dessuten mener departementet at en omlegging til et system med utsatt avregning av merverdiavgift kan medføre økt fare for unndragelse av merverdiavgift. Sist, men ikke minst, viser departementet til at det innenfor EU nå foregår grunnleggende diskusjoner om merverdiavgiftssystemet med sikte på å bekjempe organisert merverdiavgiftskrimininalitet. Departementet anser at man bør avvente resultatet av dette arbeidet før det gjøres endringer.