Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen

I den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren foreslår Regjeringen å innføre en begrensning. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedtok i sommer at en del av kompensasjonsordningen er i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Dette er den del av ordningen som gjelder merverdiavgiftsunntatte virksomhetsområder hvor kommunene driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private aktører. Slik dagens ordning er avgrenset gis kommunesektoren, men ikke private aktører, kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til slik aktivitet. For å motvirke denne forskjellsbehandlingen foreslår Regjeringen at det innføres en begrensning kompensasjonsloven.

Forslaget går ut på at kommunesektoren ikke får til kompensasjon når den på merverdiavgiftsunntatte virksomhetsområder driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private aktører. Begrensningen innebærer eksempelvis at fylkekommunale skoler, som ved siden av lovpålagte oppgaver, tilbyr ikke-lovpålagt undervisning i konkurranse med private aktører, ikke gis kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til den del av virksomheten hvor det utøves økonomisk aktivitet. På disse områdene blir dermed kommunale og private aktører likestilt. Ettersom omfanget av økonomisk aktivitet i kommunesektoren er svært begrenset, antas begrensningen å være av mindre betydning.

Som følge av ESAs vedtak har Regjeringen også iverksatt en prosess med sikte på å få ulovlig støtte tilbakebetalt.

Regjeringen foreslår også enkelte mindre endringer i kompensasjonslovens bestemmelser om foreldelse og renter.

Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgift og tollvedtak, avsnitt 3.2.1 og i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008), kapittel 32.