Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftsplikt ved næringsmessig utleie av fritidseiendommer

Regjeringen foreslår at næringsmessig utleie av fritidseiendommer overnattingsbedrifter i sin helhet og formidling av overnattingstjenester blir omfattet av merverdiavgiftssystemet og ilegges den foreslåtte laveste satsen på 8 prosent. Næringene får dermed full fradragsrett for merverdiavgift på alle relevante anskaffelser.

Provenytapet av at næringsmessig utleie av fritidseiendommer blir omfattet av merverdiavgiftsloven med en sats på 8 prosent vil være om lag 15 millioner kroner påløpt og om lag 13 millioner kroner bokført i 2008.

Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgift og tollvedtak, avsnitt 3.2.4 og i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008), avsnitt 31.2.