Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøforsking og overvåkning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til miljøforskning med 15,5 millioner kroner og til miljøovervåking med 10,9 millioner kroner. Det vil styrke arbeidet som gjelder alle resultatområdene blant annet arbeidet med utvikling av en naturindeks, bedre oversikt over truede og fremmede arter i Norge, utvidet overvåking av kulturminner, bedre kontroll med farlige miljøgifter og bedre kunnskap om det sårbare miljøet i nordområdene.

Som ledd i den økte bevilgning til miljøovervåking og miljødata går 3,2 millioner kroner til å øke kunnskapen om det biologiske mangfoldet. Bevilgning til GenØk- Senter for biosikkerhet er foreslått å øke med 4,7 millioner. Dette utgjør en dobling. I tillegg kommer en ny bevilgning på 1 million kroner under Direktoratet for naturforvaltning til styrket fagekspertise i saker som gjelder genmodifiserte organismer.