Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvern - forsvarssektoren

Forsvarssektorens miljøvernarbeid skal forebygge miljøproblemer, og virksomheten skal ha kompetanse til å håndtere oppdukkende miljøutfordringer på en forsvarlig måte. Det er et mål at miljøhensyn skal integreres i alle plan- og beslutningsprosesser. I 2008 vektlegges å forbedre miljøprestasjon med hensyn til klimatiltak spesielt og miljøtiltak generelt innenfor områdene bygg og anlegg, transport, avfallshåndtering og anskaffelsesvirksomheten.

Program ENØK omfatter driftstiltak for energieffektivisering og omlegging til alternative fornybare energikilder (eksempelvis bruk av bioenergi i Rena leir) og investeringstiltak for oppgradering av energitekniske anlegg i Forsvarets eiendommer. Kystvakten anskaffer nye fartøyer med betydelig reduserte utslipp, og Nordkapp-klassen bygges om for å redusere utslippene av NOx og klimagassen CO2.

Arbeidet med innføring av kildesortering videreføres, med målsetting om at maksimalt 25 prosent av avfallsmengden skal gå til sluttbehandling i 2010. Arbeidet med opprydding i forurenset grunn og i sedimenter, samt avrenningssikring fra skytefelt, videreføres. Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål videreføres. Arbeidet med redusert bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier intensiveres.

Forsvaret har oppnådd gode resultater ved å stille miljøkrav i nye rammeavtaler, og dette videreføres med grunnlag i Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.