Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NAV-reformen Arbeids- og velferdsforvaltning

Prinsippene for en ny arbeids- og velferdsforvaltning ble lagt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 46 (2004-2005). Reformen er nå under iverksettelse. 1. juli 2006 ble Arbeids- og velferdsetaten opprettet. Arbeids- og velferdsetaten overtok det ansvar og de oppgaver som Aetat og trygdeetaten hadde. Arbeids- og velferdsetaten ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsetaten og den enkelte kommune skal på basis av samarbeidsavtaler etablere NAV-kontor. Den enkelte kommune skal minimum delta i NAV-kontoret med oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning. I tillegg skal NAV-kontoret tilby kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Ved utgangen av 2007 vil om lag 135 NAV-kontor være etablert. Det tas sikte på å etablere 140 fullverdige NAV-kontorer i 2008 og 180 i 2009 slik at kommunene er dekket av et NAV-kontor innen utgangen av 2009. Arbeids- og velferdsetaten skal etablere fylkesvise spesialenheter for forvaltning, samt avdelingskontorer i fylker med mest spredt bosettingsmønster.

De samlede reformkostnadene er nå anslått til om lag 4,45 milliarder kroner, som er 450 millioner kroner høyere enn anslaget i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Økningen skyldes hovedsakelig økte utgifter knyttet til utrulling av nytt IKT-basissystem og økte utgifter til etablering av spesialenheter for forvaltning og kundesentre. Det foreslås bevilget 1 121 millioner kroner til dekning av statlige utgifter knyttet til NAV-reformen i 2008. For 2008 kompenseres i tillegg kommunesektoren med om lag 250 millioner kroner, tilsvarende en økning på om lag 100 millioner kroner fra saldert budsjett 2007. Dette dekkes innenfor veksten i de frie inntektene.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 1 Administrasjon, forvaltning og utvikling, Arbeids- og velferdsetaten, kapittel 604 NAV reform og pensjonsreform.