Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOKUS-reglene

Som følge av nyere rettsutvikling innen EU-/EØS (sak C-196/04 Cadbury Schweppes), foreslår Regjeringen å lovfeste at den særskilte beskatningen av norsk-kontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS) ikke kan foretas dersom det utenlandske selskapet er reelt etablert i en EØS-stat og driver reell økonomisk virksomhet der.

Se nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer kapittel 14.

Regjeringen foreslår endringer i NOKUS-reglene som presiserer anvendelsen av fritaksmetoden for selskapsaksjonærer i et norsk-kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS), når et NOKUS har aksjeinntekter som etter sin art ville kvalifisere for anvendelse av fritaksmetode. Forslaget er i tråd med gjeldende fortolkning på området.

Se nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer kapittel 15.