Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsrettet forskning og utvikling over NHDs budsjett

Regjeringen foreslår å øke de samlede midlene over Nærings- og handelsdepartementets budsjett til programmer i regi av Norges forskningsråd, forskning- og utviklingskontrakter (Innovasjon Norge) og romvirksomhet med til sammen om lag 85 millioner kroner. Totalt innebærer dette at Regjeringen vil bruke i overkant av 1,8 milliarder kroner til næringsrettet forskning og utvikling over Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2008. Dette innebærer en økning på om lag 5 prosent i forhold til saldert statsbudsjett for 2007.

Tilskuddet til Norges forskningsråd fra Nærings- og handelsdepartementet foreslås til 1 154 millioner kroner i 2008. Dette er en økning på om lag 7 prosent i forhold til 2007. Blant satsingene i 2008 er en styrking av den maritime forsknings- og innovasjonsinnsatsen med totalt 60 millioner kroner. Av dette vil 35 millioner kroner bli kanalisert gjennom Forskningsrådets program for maritim virksomhet og offshoreoperasjoner (Maroff). Av disse midlene vil 10 millioner kroner bli øremerket miljøtiltak og krevende maritime operasjoner, og 25 millioner kroner øremerkes til en oppgradering av de maritime forskningsinstituttene i Trondheim.

Videre foreslår Regjeringen å styrke innsatsen innenfor marin bioprospektering med 7 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og med 5 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Regjeringen vil også styrke Gassmaks-programmet med 14 millioner kroner. Programmet, som støtter forskning på industriell bruk av naturgass, skal bidra til næringsutvikling, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Målet er at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig bruk av naturgass.

Se også kapittel 920 i Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.