Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdesatsing – Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringens nordområdestrategi ble lagt fram 1. desember 2006. Som en oppfølging av nordområdestrategien fremmes det forslag om å styrke satsingen på marin bioteknologi og bioprospektering med 5 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett.

Bevilgningen til systematisk kartlegging av havbunnen i nordområdene gjennom MAREANO-programmet (Marin arealkartlegging av norske kyst- og havområder) styrkes med 9 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2007.

Videre foreslås en bevilgning på 5 millioner kroner til å dekke kostnader knyttet til prosjektering av et nytt isgående forskningsfartøy i 2008. Styrking av bevilgningene til tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (10 millioner kroner) og overvåking av fremmedstoffer (3 millioner kroner) er også relevant for nordområdesatsingen.

Les mer i Fiskeri- og kystdepartementets St.prp.nr.1 (2007-2008), kapittel 6.