Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter i distriktene (NyVekst)

Ordningen skal bidra til at flere vekstetablerere realiserer sin ide, og at gjennomførings- og overlevelsesevnen for nylig etablerte vekstbedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet øker. Ordningen skiller seg fra andre støtteordninger ved at den åpner for å gi støtte på bakgrunn av enkelte driftsutgifter. Det vil arbeides for at 40 prosent av midlene skal gå til kvinneledete vekstbedrifter. Bedriftene må være under fem år gamle, ha under 50 ansatte, være lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet og ha vekstambisjoner. Det er kun reelle nyetableringer som vil være støtteberettigede.

Ordningen skal forvaltes av Innovasjon Norges regionkontorer, og i hovedsak finansieres via de desentraliserte midlene til fylkeskommunene. Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å bruke om lag 40 millioner kroner på ordningen i 2008. Av disse blir om lag 35 millioner kroner fordelt til fylkeskommunene, og om lag 5 millioner kroner til Innovasjon Norge sentralt som en "påskjøtingspott" som bidrag til å få fram gode prosjekt. Størrelsen på ordningen vil være avhengig av at fylkeskommunene prioriterer den, men departementet legger vekt på at det nye handlingsrommet innenfor EØS-avtalen tas i bruk.

Se fagproposisjon og egen pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet.