Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon - alderspensjon

Regjeringen vil satse på tiltak som kan øke arbeidstilbudet blant eldre, og vil gjøre det mer lønnsomt å kombinere arbeid og pensjon innenfor dagens pensjonssystem. For å stimulere eldre til å stå lengre i arbeid foreslår Regjeringen at pensjon ikke skal avkortes mot arbeidsinntekt for personer mellom 67 og 68 år. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til alderspensjon med 205 millioner kroner til å oppheve inntektsprøvingsreglene for personer mellom 67 og 68 år.

Se nærmere omtale i St.prp. nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet kapittel 2670 Alderdom