Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonssparing

Det opprettes en ny individuell pensjonsordning som skal kunne benyttes fra og med inntektsåret 2008. Det skal gis et årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 15 000 kroner til den nye individuelle pensjonsordningen. Innestående beløp er fritatt for formuesskatt og avkastningen på innestående midler skattlegges ikke løpende, men først ved utbetaling av pensjonsytelsene.

Alle løpende pensjonsytelser fra ordningen vil være skattepliktige som alminnelig inntekt og som personinntekt. Regelverket for ordningen skal legges fram for behandling i Stortinget i løpet av høsten 2008.

Den individuelle pensjonsordningen er beskrevet i St.prp. 1 (2007-2008) kapittel 2.2.5.