Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Post

Regjeringen vil sikre husstander og bedrifter over hele landet god tilgang til grunnleggende post- og teletjenester av høy kvalitet og til rimelige priser. Et sentralt virkemiddel er å legge til rette for utvikling av virksom og bærekraftig konkurranse i post- og telemarkedene.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til Post- og teletilsynet på 208 millioner kroner. Dette er en nedgang på 8,2 prosent fra saldert budsjett i 2007, som i hovedsak skyldes at 2007 var siste år det ble bevilget midler til flytting av tilsynet til Lillesand.

Posten har satt i verk tiltak for å bedre fremføringstiden. Som et ledd i kvalitetsoppfølgingen blir det blant annet etablert kvartalsvise målinger av framsendingstid på regionalt nivå.

Regjeringen foreslår et utbytte på 506 millioner kroner fra Posten Norge AS i 2008.

Les mer i Samferdselsdepartementets St.prp. nr.1 (2007-2008) og i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om post og telekommunikasjoner.