Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse - opptrappingsplan for psykisk helse (1998-2008)

Opptrappingsplanen for psykisk helse har sin bakgrunn i ”Åpenhet og helhet” (St.meld. 25, 1996-97/St.prp.63, 1997-98). I stortingsmeldingen ble situasjonen oppsummert slik: ”Pasientene får ikke all den hjelpen de trenger, personellet føler ikke at de får gjort en god nok jobb, og myndighetene makter ikke å gi befolkningen et fullverdig tilbud.”

Opptrappingsplanen la opp til en styrking av alle ledd i tiltakskjeden for å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk med vekt på brukerperspektivet. Visjonen var en planmessig utbygging av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser gjennom forutsigbare økonomiske rammebetingelser og klare mål for kommuner og fylkeskommuner/Regionale Helseforetak.

Nasjonale mål er: Et verdig helsetjenestetilbud preget av: Brukerperspektiv, mestringsperspektiv, frivillighet, tilgjengelighet, kontinuitet, helhet, samarbeid, Desentralisering og nærhet til brukerne og Kvalitet i behandlingen. Det er ved hjelp av midler fra planen etablert 76 distriktspsykiatriske sentre over hele landet, etablert lavterskeltilbud i kommunene, etablert ambulante team over hele landet og blitt satset vesentlig på brukermedvirkning, tilgjengelighet, holdningsarbeid og kunnskapsheving. Over dobbelt så mange fikk hjelp i psykisk helsevern i 2006 sammenlignet med 1998.

Planens økonomiske rammer innebærer at nivået i 2008 skal være 5,8 milliarder kroner høyere enn i 1998 og at det skal investeres for 8,5 milliarder kr. I 2007 utgjorde de samlede driftskostnadene i psykisk helsevern 13 milliarder kroner. Regjeringen har i tråd med planen foreslått å øke bevilgningene med ca 940 millioner kroner i statsbudsjettet for 2008.

Les mer i Helse- og omsorgdepartementets fagproposisjon, kapittel 743.