Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rederiskatt

Regjeringen foreslår at gjeldende rederiskatteordning avvikles og erstattes av en ordning med varig fritak for skatt på overskudd av nærmere definert rederivirksomhet, med virkning fra og med inntektsåret 2007. Dette vil øke lønnsomheten av investeringer i norsk skipsfart og føre til at nye skip i større grad legges i norske selskaper.

Ved overgang til ny ordning skal det foretas et oppgjør for å beregne størrelsen på ubeskattet kapital i selskapene. Regjeringen foreslår at 2/3 av selskapenes ubeskattede kapital skal komme til beskatning ved at selskapenes beregnede gevinst ved oppgjøret inntektsføres lineært over 10 år. Skatteforpliktelsen som knytter seg til den resterende tredelen skal ikke innbetales til staten, men avsettes til miljøinvesteringer av selskapene.

Regjeringen vil ta initiativ til internasjonalt samarbeid mot skattekonkurranse og lønnssubsidiering i skipsfartsnæringen, og til at disse problemstillingene kommer på dagsorden i fora som OECD, EØS og WTO.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 3 og St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.3.1.