Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rehabiliteringspenger

Rehabiliteringspenger er regulert i folketrygdloven kapittel 10 Ytelser under medisinsk rehabilitering og skal sikre inntekt ved svikt i arbeids- og inntektsevnen. Det kan ytes rehabiliteringspenger etter at retten til sykepenger er oppbrukt eller etter ett år med sammenhengende arbeidsuførhet på minst 50 prosent. Som hovedregel kan rehabiliteringspenger bare gis sammenhengende i ett år.

Det foreslås en bevilgning for 2008 på 7 960 millioner kroner. Budsjettforslaget er basert på en forutsetning om et gjennomsnittlig antall mottakere av rehabiliteringspenger på om lag 45 700 i 2007 og om lag 44 700 i 2008.

Se nærmere omtale i St.prp. nr 1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet kapittel 2652 Medisinsk rehabilitering mv. og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak.