Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskrevende tjenester

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester er en overslagsbevilgning som skal sikre tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon.

I 2007 dekker staten 70 prosent av kommunenes netto lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet på 770 000 kroner per innbygger. Kommunenes egenandel på 30 prosent utover innslagspunktet blir i 2007 beregnet etter antall innbyggere i den enkelte kommune.

For 2008 foreslås det en omlegging av ordningen, kombinert med at staten overtar en større andel av finansieringen av ordningen. Den nye modellen innebærer at kommunene får kompensert 85 prosent av egne netto lønnsutgifter utover innslagspunktet på 800 000 kroner per tjenestemottaker. Økt kompensasjonsgrad fører til at ordningen blir styrket med knapt 500 millioner kroner.

I tillegg vil modellen være enklere og mer forutsigbar for kommunene. Omleggingen vil føre til at kommunene ved utgangen av året vil kjenne kostnadene og dermed hvor mye som vil bli kompensert gjennom det øremerkede tilskuddet. Det betyr igjen at inntekten er kjent det samme året utgiften påløper. Kommunene vil i 2008 få et tilskudd (basert på kommunenes utgifter i 2007) som i sin helhet skal føres i kommunenes balanse. Kommunenes regnskapsføring av inntekter i 2008 skal baseres på utgiftene for 2008, og vil komme til utbetaling i 2009.

Fylkesmennene er i retningslinjene for tildeling av skjønn for 2008 blitt bedt om å spesielt vurdere de kommunene som taper ved denne modellendring.

I tillegg foreslås det å endre toppfinansieringsordningen slik at det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige funksjonshemminger eller adferdsvansker ikke skal trekkes fra ved utmåling av tilskuddet. Det forventes at dette vil bidra til at kommunene i større grad enn tidligere vil ha insentiver til å bosette denne gruppen.

Fra og med 2008 overføres ansvaret for toppfinansieringsordningen fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.