Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rus - rusomsorg i kommunene

Regjeringens satsing på kommunene og sykehussektoren danner fundamentet for styrkingen av rusfeltet. Det er viktig at tilbudene til rusavhengige er en del av det ordinære tiltaksapparatet og ikke en form for særomsorg. For å stimulere til utvikling av et bedre tjenestetilbud i kommunene, foreslås for 2008 å styrke konkrete tiltak:

  • Rådgivere hos fylkesmannen i kommunalt rusarbeid med videre, videreutdanning og kompetansetiltak, utviklingsprosjekt russtatistikk: 12 millioner kroner, jamfør kapittel 761, post 21 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon
  • Forsøk med koordinerende ”tillitspersoner”, tiltak knyttet til individuell plan og personlig veiledning, lavterskel og LAR-arbeid: 23 millioner kroner, jamfør kapittel 761, post 63 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon
  • Regionale kompetansesentre: To millioner kroner, jamfør kapittel 761, post 63 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon
  • Tannbehandling til personer som er under legemiddelassistert rehabilitering: Syv millioner kroner, jamfør kapittel 572 post 70 i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon.