Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rus, opptrappingsplanen

Opptrappingsplanen for rusfeltet
Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet. Planen omhandler hele rusfeltet og innbefatter tiltak innenfor forebygging, behandling og rehabilitering. Tiltakene skal gi mer og bedre forebygging og bidra til høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet på tjenestene. Planen skal også gi økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende, samt bidra til økt sosial inkludering av rusavhengige. Folkehelseperspektivet er sentralt i planen og vi skal opprettholde en restriktiv alkoholpolitikk.

Satsingen på rusfeltet i 2008
Regjeringens satsing på kommunene og sykehussektoren danner fundamentet for styrkingen av rusfeltet. Det er viktig at tilbudene til rusavhengige er en del av det ordinære tiltaksapparatet og ikke en form for særomsorg.

For 2008 foreslås det en satsing på 100 millioner kroner for å styrke konkrete tiltak innenfor rusfeltet:

  • Styrking av rusmiddelforskningsprogram i NFR: Tre millioner kroner, jamfør Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon kapittel 701, post 50
  • Forebygging og tidlig intervensjon – veiledning og samordning: To millioner kroner, jamfør kapittel 718, post 21
  • Forebygging og tidlig intervensjon – implementering av veiledere: Fem millioner kroner, jamfør kapittel 718, post 63
  • Legemiddelassistert rehabilitering: 10 millioner koner, jamfør kapittel 732, postene 71–75 og 77 , kapittel 2752, post 70 og kapittel 2755, post 70 – Les mer i kapittel 726 for omtale
  • Akuttbehandling, avrusing og ambulante team: 36 millioner kroner, jamfør kapittel 732, postene 70–75 – les mer i kapittel 726 for omtale
  • Rådgivere hos fylkesmannen i kommunalt rusarbeid med videre, videreutdanning og kompetansetiltak: 12 millioner kroner, utviklingsprosjekt russtatistikk, jamfør kapittel 761, post 21
  • Forsøk med koordinerende ”tillitspersoner”, tiltak knyttet til individuell plan og personlig veiledning, lavterskel og LAR-arbeid: 23 millioner kroner, jamfør kapittel 761, post 63
  • Regionale kompetansesentre: To millioner kroner, jamfør kapittel 761, post 63
  • Tannbehandling til personer som er under legemiddelassistert rehabilitering: Syv millioner kroner, jamfør kapittel 572 post 70