Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelavhengighet

Regjeringen ønsker å øke bruken av straffegjennomføring i institusjon (§ 12) og foreslår derfor å øke bevilgningen med en million kroner til dette i 2008. En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte.

Regjeringen vil øke bruken av straffegjennomføring gjennom etter § 12, primært for kvinner. Straffegjennomføringsloven åpner for at innsatte med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer med mer kan sone i institusjoner som ikke hører inn under kriminalomsorgen.

I 2007 ble det bevilget 5 millioner kroner til å opprette rusmestringsenheter i Bodø, Stavanger og Ravneberget fengsler. Enhetene er styrket med både fengselsfaglige stillinger og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten og skal gi innsatte og domfelte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet.

Etableringen av rusmestringsenheter skal også fremme innsattes og domfeltes mulighet til å gjøre seg nytte av straffegjennomføring etter straffegjennomføringsloven § 12 i behandlings- eller omsorgsinstitusjon. Fordi mange fengselsstraffdømte strever med flere og sammensatte problemer er § 12 et viktig tiltak i forbindelse med individuell rehabilitering av den domfelte for dermed å forebygge ny kriminalitet.