Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

SE-selskap

Skattlegging av gevinst ved utflytting av europeisk selskap mv.
Regjeringen foreslår at det innføres en regel om at gevinst og tap på eiendeler i et SE-selskap skal være skattepliktig eller fradragsberettiget som om eiendelen var realisert, dersom selskapet opphører å være hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2-2 eller etter skatteavtale med annen stat. Tilsvarende vil gjelde for gevinst og tap på selskapets forpliktelser. Reglene skal også gjelde for europeiske samvirkeforetak (SCE-selskap).

Forslaget er nærmere omtalt i Ot. prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 20.