Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Sametinget får årlige tildelinger fra flere departementer og ifølge budsjettforslaget vil Sametinget forvalte om lag 311 millioner kroner til samiske formål i 2008, en økning på 36 millioner kroner fra 2007. Regjeringen foreslår at Sametingets budsjett økes med 27,3 millioner kroner til 191,4 millioner kroner over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett. Bevilgningsforslaget skal blant annet dekke finansieringen av inventar og utstyr i de deler av det nye vitenskapsbygget i Kautokeino som Sametinget skal benytte, Sametingets merutgifter i forbindelse med at forvaltningsområdet for samisk språk utvides til også å omfatte Snåsa kommune i 2008 og etableringen av et verdiskapningsprogram for næringskombinasjoner i samiske strøk. Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Arbeids- og inkluderingsdepartementet, kapittel 680 Sametinget, post 50 Sametinget.

Sametinget har i budsjettforslaget fått en økning på 6,1 millioner kroner til kulturformål. Bevilgningsforslaget omfatter driftsmidler til Øst-samisk museum i Neiden, som Sametinget har forvaltningsansvar for. Se omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Kultur- og kirkedepartementet, kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 53 Samiske kulturformål.

Regjeringen foreslår å øke tilskudd til samisk kulturminnevernarbeid med 1 million kroner i 2008 til 3 millioner kroner. Se omtale i St.prp.nr.1 (2007-2008) Miljøverndepartementet, kapittel 1429 Riksantikvaren, post 50 Tilskudd til samisk kulturminnevernarbeid.