Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske formål- Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter i Kautokeino ble formelt åpnet høsten 2003. Senteret har som siktemål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolks rettigheter. På bakgrunn av ønske fra Kompetansesenteret for urfolks rettigheter foreslår Regjeringen å endre senterets navn til Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Navneskiftet får ikke betydning for senterets målsetning eller virksomhet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til driften av senteret med 350 000 kroner i 2008. Den foreslåtte bevilgningen vil da utgjøre om lag 2,7 millioner kroner. Det foreslås også bevilget midler til senteret over Utenriksdepartementets budsjett.

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter skal flytte inn i det nye vitenskapsbygget i Kautokeino. Bygget er under oppføring. Regjeringen foreslår at det bevilges 650 000 kroner til inventar og utstyr til de deler av vitenskapsbygget som Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter skal benytte.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 9 Samene og kapittel 682 Kompetansesenter for urfolks rettigheter.