Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samiske formål- Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester

Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester ble etablert i Kautokeino som et prosjekt under Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra høsten 2005. Senteret ble etablert som et ledd i reintallstilpasningen i Vest-Finnmark og er opprettet for å være et ressurssenter for reineiere som forlater næringen og søker alternative arbeidsplasser og inntekter. Etableringen av senteret har vist seg å være mer krevende enn forventet og er blitt vesentlig forsinket. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vi i samarbeid med senterets styringsgruppe i løpet av høsten 2007 vurdere om det finnes alternative metoder å organisere arbeidet på. Det foreslås ingen bevilgninger til senteret i 2008. Ubrukte bevilgninger fra tidligere år forutsettes imidlertid overført i tråd med tidligere stortingsvedtak.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Resultatområde 9 Samene og kapittel 683 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester.