Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikkerhetspolitikk / utvikling i Russland

Norges nærområder anses som fredelige og stabile, men vi står likevel overfor en rekke faktiske og potensielle sikkerhetspolitiske utfordringer, både regionalt og globalt.

Regionalt knytter utfordringene seg spesielt til de store norske havområdene i nord, vår petroleumsvirksomhet, manglende internasjonal aksept for norsk jurisdiksjon i Fiskerivernsonen og den uavklarte delelinjen med Russland.

Globalt sett knytter utfordringene seg særlig til internasjonal terrorisme, statssammenbrudd, spredning av masseødeleggelsesvåpen og langtrekkende missiler.

Russland har de siste årene hatt en meget kraftig økonomisk vekst basert på store overskudd fra eksport av olje og gass. Både de konvensjonelle og strategiske kjernefysiske styrker er gjenstand for omfattende modernisering. Nordområdene vil fortsatt være et av de viktigste baseområdene for sjøbaserte strategiske kjernevåpen. De russiske styrker i nord representerer ingen direkte trussel mot Norge, men understreker områdets strategiske betydning. For første gang på mange år ser vi økt flyaktivitet i nordområdene med større og hyppigere flyformasjoner som demonstrerer styrkeprojeksjon utad.

Det allmenne forholdet mellom Russland og Vesten preges av å være noe mer anstrengt enn tidligere. For Norge vil det fortsatt være viktig å arbeide for et styrket og tettere forhold mellom Russland og Vesten, spesielt gjennom NATO-Russland rådet. Utviklingen i Russland fremover vil i økende grad bli preget av valget på ny president som skal finne sted våren 2008.